Vállalkozások munkaerő támogatását, mint bérköltség támogatást az állam 2021.09.15-től kiegészítette a munkatapasztalat szerzést elősegítő támogatással. A koronavírus okozta gazdasági károk még mindig jelentős terhet rónak sok vállalkozás vállára, amelyet az állam bértámogatások formájában is igyekszik enyhíteni.

Munkatapasztalat szerzést elősegítő támogatás – Bértámogatás I.

A munkáltatók 2021. szeptember 15-től kérelmet nyújthatnak be munkatapasztalat szerzést elősegítő fix 90 napos támogatásra, amennyiben alacsony iskolai végzettségű regisztrált álláskeresőt szeretnének foglalkoztatni munkaviszony keretében, teljes munkaidőben, vagy legalább napi 4 órás részmunkaidőben.

A támogatás igénylése

A kérelmet a foglalkoztatást megelőzően kell benyújtani a foglalkoztatni kívánt álláskereső lakóhelye szerint illetékes kormányhivatalhoz. A kérelem pozitív elbírálását követően a kormányhivatal hatósági szerződést köt a munkáltatóval, amelyben részletesen rögzítésre kerülnek a támogatással kapcsolatos jogok és kötelezettségek, illetve a támogatás elszámolására vonatkozó szabályok. Ezt követően a kormányhivatal kiközvetíti az álláskeresőt a munkáltatóhoz, vagyis a foglalkoztatást csak a hatósági szerződés megkötését követően lehet megkezdeni.

Amennyiben ismert a foglalkoztatni kívánt álláskereső személye, akkor azt a kérelmen fel kell tüntetni. Ha még nem ismert az álláskereső személye, abban az esetben a kérelem beadásával egyidejűleg egy munkaerőigény bejelentést is szükséges tenni.

A támogatás mértéke

A támogatás mértéke a munkáltatót terhelő bruttó bér és a szociális hozzájárulási adó 100 %-a, de teljes munkaidő esetén maximum a megállapítás napján érvényes minimálbér és annak szociális hozzájárulási adója. Ezt részmunkaidő esetén arányosítani kell. A támogatást a munkavállalók után fizetett kisvállalati adóra nem lehet elszámolni.

Kötelezettségek

A munkáltatónak a fix 90 napos munkatapasztalat szerzés alatt vállalnia kell, hogy biztosítja a támogatással foglalkoztatott munkavállaló képzését. Havonta legalább 40 órányi, tehát a 90 napos támogatott időszak alatt legalább 120 órányi, szakmai ismeretre irányuló képzésben szükséges részesítenie a vállalkozásnak az alacsonyan képzett álláskeresőt. A képzés megvalósulhat belső képzéssel vagy felnőttképző bevonásával.

Amennyiben az adott hónapban a legalább 40 órás képzés nem valósul meg, az adott havi támogatás nem kerül kifizetésre. A legalább 40 óra teljesítéséről a munkáltató nyilatkozik az elszámoló lapon. Ha a 90 nap alatt nem valósul meg 120 órányi képzés, akkor az utolsó hónapra már nem fizethető ki a támogatás és az addig kifizetett támogatás is visszakövetelésre kerül.

A támogatási kérelemhez csatolni szükséges egy képzési programtervet, majd a képzés befejeztével a FAR (Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszer) által kiállított tanúsítványt a képzésről.

A munkatapasztalat szerzést követően az újra nyilvántartott álláskeresővé vált személy esetében a munkáltató által igényelhető a fix 6 havi Vállalkozások munkaerő támogatása is, amelyről lentebb olvasható részletesebb tájékoztatás.

A hirdetmény részleteit itt olvashatják.

bértámogatások

Vállalkozások munkaerő támogatása – Bértámogatás II.

A munkáltatók vissza nem térítendő támogatást igényelhetnek 2021. június 1-től, amennyiben olyan regisztrált álláskeresőt szeretnének alkalmazni munkaviszony keretében, aki 25 év alatti, vagy legalább 1 hónapja nyilvántartott álláskereső. A támogatás folyósításának időtartama fix 6 hónap, amely utólag kerül folyósításra a havi elszámolások benyújtása után.

A támogatás igénylése

A kérelmeket a foglalkoztatást megelőzően a foglalkoztatni kívánt nyilvántartott álláskereső személy lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatalhoz kell benyújtani. A kérelem pozitív elbírálását követően a kormányhivatal hatósági szerződést köt a munkáltatóval, amelyben részletesen rögzítésre kerülnek a támogatással kapcsolatos jogok és kötelezettségek, illetve a támogatás elszámolására vonatkozó szabályok. Majd a kormányhivatal kiközvetíti az álláskeresőt a munkáltatóhoz, vagyis a foglalkoztatást csak a hatósági szerződés megkötését követően lehet megkezdeni.

Amennyiben ismert a foglalkoztatni kívánt álláskereső személye, akkor azt a kérelmen fel kell tüntetni. Ha még nem ismert az álláskereső személye, abban az esetben a kérelem beadásával egyidejűleg egy munkaerőigény bejelentést is szükséges benyújtani.

A támogatás mértéke

A támogatás mértéke a foglalkoztatót terhelő bérköltség (bruttó bér és ténylegesen átutalásra kerülő szociális hozzájárulási adó) 50%-a, de teljes munkaidős foglakoztatás esetén legfeljebb 100 ezer Ft havonta. Kisvállalati adó hatálya alá tartozó munkáltató esetén csak a bruttó bér 50%-áig (max. 100.000 Ft-ig) igényelhető a támogatás, a kisvállalati adó 50%-át nem lehet visszaigényelni.

Kötelezettségek

A munkaadónak vállalnia szükséges, hogy a foglalkoztatási kötelezettség alatt sem közös megegyezéssel, sem munkáltatói felmondással nem szünteti meg a támogatott munkavállaló munkaviszonyát.

Mivel a támogatás célja a létszámbővítés, így erre vonatkozóan 2 lehetőség közül lehet választani a kérelem benyújtásakor:

 1. Az álláskereső foglalkoztatásának 2021. szeptember 15. napján érvényes statisztikai állományi létszámához viszonyítva a munkavállalói létszám növekedését kell eredményeznie. Támogatás akkor adható, amennyiben a kérelem napján meglévő statisztikai állományi létszám azonos vagy nagyobb, mint 2021. szeptember 15. napján meglévő statisztikai létszám.
 2. Az álláskereső foglalkoztatásának a munkáltatói kérelem benyújtását megelőző 3 havi átlagos statisztikai létszámhoz viszonyítva a munkavállalói létszám nettó növekedését kell eredményeznie. Támogatás akkor adható, amennyiben a kérelem napján meglévő létszám azonos vagy nagyobb, mint a kérelem benyújtását megelőző 3 teljes lezárt hónap 3 havi nettó átlagos statisztikai állományi létszáma.

A hirdetmény részleteit itt olvashatják.

támogatások

Munkaerő fejlesztési támogatás – Bértámogatás III.

Legújabb bértámogatási formaként jelent meg 2021.10.01-től a munkaerő fejlesztési támogatás. A meghatározott feltételeknek megfelelő vállalkozások a támogatás összegét munkahelyi képzések költségére és bértámogatásra fordíthatják, hogy növelni tudják termelékenységüket és alkalmazkodóképességüket a változó piaci helyzetekhez igazodva.

A támogatás összege vissza nem térítendő, amennyiben a kérelmező teljesíti a meghatározott eredményességi elvárásokat. Ennek hiányában a támogatást a nem teljesítéssel arányos mértékben vissza kell fizetni.

A támogatás igénylése

A kérelmet 22021.10.01-től lehet benyújtani a 15 milliós támogatási forrás kimerüléséig, de legkésőbb 2021.12.31-ig. A benyújtás a http://munka.hu oldalon található nyomtatványkitöltő alkalmazáson keresztül végezhető. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által kijelölt, állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró kiemelt partnerként nevesített Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal hivatali kapujára kell beküldeni a pályázatot. A képzési támogatás keretei közt a képzés költségét, valamint a képzés miatt a munkavállaló részére fizetendő távolléti díj összegét lehet elszámolni, így a támogatás összege képzési költségből és bértámogatásból áll.

Kétféle kérelem benyújtására van lehetőség:

 • önálló kérelem: a pályázó vállalat kizárólag saját munkavállalói számára valósít meg képzéseket
 • együttes kérelem: kizárólag beszállítói integrátor vállalat nyújthatja be – A kérelem a beszállói integrátor saját munkavállalóinak, valamint a beszállító(k) munkavállalóinak közös képzését valósítja meg.

Egy kérelmen belül több képzés is szerepelhet, azonban egy cég csak egy kérelmet nyújthat be. Egy munkavállaló több képzésben is részt vehet, viszont egy adott időpontban maximum két képzésen vehet részt, egy napon pedig csak egy képzésben részesülhet.

A nyújtható támogatás maximális összege vállalkozásonként:

 • mikro-, kis- és középvállalkozás 50 millió Ft
 • nagyvállalat 100 millió Ft

Mikro-, kis- és középvállalatok esetében legalább 3 fő, nagyvállalatok esetében legalább 8 fő képzése szükséges.

A támogatás intenzitása a pályázó vállalat méretétől függ, az alábbiak szerint:

 • mikro- és kisvállalkozás esetén: 70%
 • középvállalkozás estén: 60%
 • nagyvállalat estén: 50%

A támogatási intenzitás azt jelenti, hogy egy adott pályázat esetén a megvalósítandó projekt hány százalékát fedezi az elnyert támogatás. 15 millió forint értékű képzés esetén 70%-os támogatási intenzitás tehát 10,5 millió forint támogatási pénzt jelent.

Munkáltatóra vonatkozó feltételek:

 • Mikro-, kis- és középvállalatok esetében legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel, míg nagyvállalatok esetében legalább két lezárt, teljes üzleti évvel kell rendelkeznie.
 • A munkáltatónak rendelkeznie kell a képzés megvalósításához szükséges önerővel, amely legalább a projekt elszámolható összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett része.
 • A vállalkozásnak a kérelem benyújtásának napján nem lehet köztartozása.
 • A támogatást igénylő jogerős végzéssel elrendelt felszámolási-, csőd-, végelszámolási, kényszertörlési, a megszüntetésére irányuló egyéb, vagy egyéb fizetésképtelenséggel összefüggésben indult eljárás alatt nem állhat.
 • Együttes kérelem esetén a támogatást benyújtónak rendelkeznie kell a szükséges beszállítói meghatalmazásokkal, valamint a beszállítói és integrátori viszony igazolásához szükséges dokumentumokkal. Együttes kérelem esetén, a támogatás igénybevételére vonatkozó jogosultsági elvárásoknak és kötelezettségeknek a vállalkozásoknak külön-külön kell megfelelniük.

Képzésekre vonatkozó feltételek

 • Legalább 16 órás képzések támogathatók.
 • Egy együttes kérelemben az integrátor vállalat mellett maximum 10 db beszállító vállalat vehet részt.
 • Önálló és együttes kérelmenként maximálisan 15 db eltérő képzési programú képzés rögzíthető.
 • A képzések lehetnek: vásárolt szolgáltatásként megvalósuló külső képzések, vagy belső képzések.
 • A képzési költség elszámolhatósága két paraméter alapján kerül meghatározásra: egy főre eső képzéstípus szerint megítélt óradíj és egy főre jutó elszámolható maximális képzési költség.
 • A támogatott képzés megvalósítható kontaktórás, online formában, távoktatás keretében és zárt rendszerű elektronikus távoktatás keretében is.
 • A képzési alkalmaknak megfelelően dokumentáltnak kell lennie, a foglalkozás témájának, anyagának, az előadó(k) és a résztvevők személyének.
 • Képzés elvégzésének igazolása tanúsítvány, oklevél, szakmai bizonyítvány kiállításával és annak átadásának dokumentálásával történik. A tanúsítvány(ok), oklevél, illetve szakmai bizonyítvány hitelesített másolatát az utolsó elszámoláskor kell a vállalkozásnak kötelezően benyújtania.

Támogatható képzési típusok

 1. Szakmai ismeretre irányuló képzés
 2. Soft skill képzés: gazdasági ágazattól független, a munkaerő-piacon széleskörűen alkalmazható kompetenciák megszerzésére, vagy fejlesztésére irányuló képzés
 3. Információs és kommunikációs technológiákra irányuló képzés
 4. Nyelvi képzés

Elszámolható képzési óradíjak

A belső és külső képzésekre eltérő maximális súlyozott óradíjak vonatkoznak. A belső képzések óradíja nem haladhatja meg az azonos képzési típusba tartozó „külső” képzések maximális óradíjának 75%-át.

támogatások összege

Elszámolható képzési költség tételek:

 • képzési szolgáltatás költsége, oktatók költsége
 • oktatók, vizsgáztatók utazási és szállás költsége (amennyiben saját munkavállaló az oktató, akkor a kieső munkabére számolható el)
 • képzés megszervezésének és lebonyolításának költsége
 • képzés céljára használt helyiségek, illetve eszközök projektarányos bérleti, posta és adminisztrációs költségek
 • képzéshez kapcsolódó egyéb indokolt költségek (beleértve vizsgadíj, vizsgáztatási díj, bizonyítvány, tankönyv, jegyzet, segédanyag költsége, előzetes tudásmérés és az elégedettségmérés költsége, amortizáció költsége, munkaruha/védőruha, alkalmassági vizsgálat és egyéb a képzéssel összefüggésben előírt védőoltás költsége)
 • oktatási helyszín (terem- és eszközbérlet) költsége

Támogatás időtartama, mértéke

 • A képzési program időtartama a Hatósági Szerződés megkötését követő 12 hónap. A támogatási összeg elszámolására a program befejezését követően 3 hónap áll rendelkezésre.
 • A maximálisan elszámolható egy főre jutó képzési költség 200 000 forint, ami az alábbi négy szempont (hátrányos helyzet vagy megváltozott munkaképesség, Szabad Vállalkozási Zóna, kiemelt ágazat, IKT képzések) bármelyikének teljesülése esetében 300 000 forintra növelhető.
 • E támogatás esetében hátrányos helyzetűnek tekinthetők, aki:
  • 15 és 24 év közötti életkorú
  • 50 éven felüli személy
  • alacsony iskolai végzettségű
  • pályakezdő
  • a nappali tagozatos tanulmányait legfeljebb két éve fejezte be, és még nem állt rendszeres, fizetett alkalmazásban

Támogatás folyósításának módja

 • Kizárólag a képzési költség esetében igényelhető előleg. Az igényelhető előleg mértéke legfeljebb a képzések megvalósítására megítélt támogatás 100%-a lehet.
 • A bértámogatás utólagosan, havi elszámolásban kerül kifizetésre bérjegyzék és képzési jelenléti ív alapján. A bértámogatás igénylése opcionális.
 • Az elméleti tanórákról, a gyakorlati képzésről, illetve a konzultációkról való megengedett hiányzás mértéke legfeljebb az adott képzés összesen óraszámának 10%-a. A hiányzás miatti lemorzsolódás esetében a személy képzési költsége (előleg) és az elszámolt kiesőidőre járó bértámogatás visszakövetelésre kerül a foglalkoztatótól.
 • Amennyiben a hiányzás miatti lemorzsolódások következtében a képző nyilatkozata alapján a képzés nem folytatható, akkor a teljes képzési költség és kifizetett kiesőidőre járó bértámogatás visszakövetelésre kerül a foglalkoztatótól.

A hirdetmény részleteit itt olvashatják.