Örökbefogadás esetén járó ellátások

 

A gyermeket örökbefogadó szülőket megillető pénzbeli ellátások köre folyamatosan bővül, mindezek mellett járnak más családi kedvezmények és juttatások is.  A mai cikkünkben összegyűjtöttük azokat az ellátási formákat, amelyekre az örökbefogadó szülők is jogosultak.

CSED (csecsemőgondozási díj)

Örökbefogadás esetén jogosult lehet az örökbefogadó szülő CSED-re, ha a csecsemőt örökbefogadási szándékkal nevelésbe vette, a gyermek gondozásba vételének napjától számított maximum 168 napig, amennyiben rendelkezik a gyermek születését megelőző 2 éven belül legalább 365 nap biztosítási jogviszonnyal. A 365 nap biztosítási jogviszonynak nem kötelező folyamatosnak lennie.

Lehetőség van az örökbefogadó apának is igénybe vennie a támogatást, az alábbi speciális esetekben:

 • az örökbefogadó anyuka elhalálozása esetén
 • amennyiben az anya egészségi állapotára tekintettel nem képes részt venni a gyermek ellátásában
 • abban az esetben az apuka egyedül fogadta örökbe a gyermeket

A CSED a gyermek születésétől kezdve 168 napig jár, így maximum 168 napos gyermek örökbefogadása esetén vehető igénybe.

Nem jár CSED, ha az örökbefogadó szülő bármilyen jogviszonyban – a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyt kivéve – keresőtevékenységet folytat.

A CSED összege 2021.06.30-ig a naptári napra megállapított napi bruttó jövedelem 70%-a volt, 2021.07.01-től ezen jövedelem 100%-a, aminek nincs felső határa. A megállapított ellátás bruttó összege után kizárólag SZJA (15%) fizetési kötelezettség keletkezik, az anyuka mentesül a TB járulék (18,5%) megfizetése alól.

Örökbefogadás esetén járó ellátások

GYED (gyermekgondozási díj)

Az az örökbefogadó szülő jogosult rá, aki a GYED igénylését megelőzően két éven belül rendelkezett 365 nap folyamatos biztosított jogviszonnyal, illetve aki CSED-re volt jogosult.

A GYED a CSED lejártát követően, de legfeljebb a gyermek 169 napos korától a 2 éves koráig jár. A folyósítás ideje ikrek esetén a gyermekek 3 éves koráig hosszabbodik meg. Amennyiben a gyermek gondozásba vétele a második életévének betöltése előtt kevesebb, mint 168 nappal történt, lehetőség van a gyermek két éves korát követően további 168 napig GYED-ben részesülni.

Az ellátás összege a naptári napi bruttó jövedelem 70%-a. Azonban van felső határa: a mindenkori minimálbér kétszeresének a 70%-a. Az ellátás maximális bruttó összege 2021-ben: 167.400 Ft * 2 * 70% = 334.800 Ft * 70% = 234.360 Ft. A GYED megállapított bruttó összege után SZJA-t (15%), valamint nyugdíjjárulékot (10%) is fizetni kell.

A szülő a GYED folyósítása mellett korlátlan időtartamban végezhet munkát.

Örökbefogadás esetén járó ellátások

GYES (gyermekgondozási segély)

A GYES alanyi jogon járó ellátás, nincs szükség az igényléséhez biztosításban töltött jogviszonyra.

A GYES a gyermek 3. életévének betöltéséig jár, ikrek esetén a tankötelessé válás évének végéig, tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek esetén pedig 10. életévének betöltéséig kerül folyósításra.

Örökbefogadói GYES

Az örökbefogadó szülő a gyermek örökbefogadás előtti gondozásba vételétől számított 6 hónap időtartamra GYES-re jogosult, amennyiben:

 • A gyermek a kihelyezésekor a 3. életévét már betöltötte, illetve ikrek esetén azok már tankötelesek, de a 10. életévüket még nem töltötték be.
 • Vagy, ha a gyermek a 3., illetve a 10. életévét, ikrek esetén a tankötelezetté válást a kihelyezést követő 6 hónapon belül tölti be. Ebben az esetben a GYES-re való jogosultság a megfelelő életkor betöltése után 6 hónappal meghosszabbodik, maximum a gyermek 10 éves koráig.

Fontos: Ezen feltételek fennállása esetén az örökbefogadó szülő a GYES mellett heti 30 órát meg nem haladó időtartamban folytathat keresőtevékenységet. A GYES-re való jogosultság tekintetében a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony nem minősül kereső tevékenységnek.

Megszüntetésre kerül a GYES, ha:

 • a 6 hónaposnál fiatalabb gyermek napközbeni ellátást biztosító intézménybe kerül elhelyezésre
 • a gyermek 6 hónapos kora előtt keresőtevékenységet folytat a szülő
 • a gyermeket kiemelték a családból
 • a szülő előzetes letartóztatásban van, vagy szabadságvesztés büntetését tölti
 • a gyermek elhalálozik
 • a szülő rendszeres pénzellátásban részesül (pl. CSED, GYED, GYET), kivéve: táppénz, baleseti táppénz, ápolási díj GYES-t meghaladó összege, nyugellátás, a nyugellátással egy tekintet alá eső ellátás, szolgálati járandóság, táncművészeti életjáradék, átmeneti járadék, megváltozott munkaképességűek ellátásai, bányászok egészségkárosodási járadéka.

A GYES havi összege a gyermekek számától függetlenül az öregségi nyugdíjminimum összegével megegyezik. Ez 2021-ben 28.500 Ft. Ikrek esetén a nyugdíjminimum 200%-a, (57.000 Ft), hármasikrek esetén a nyugdíjminimum 300%-a jár (85.500 Ft).

Az ellátás összegéből nyugdíjjárulékot (10%) kell fizetni.

Örökbefogadás esetén járó ellátások

GYET (gyermeknevelési támogatás)

Abban az esetben lehet jogosult az örökbefogadó szülő GYET-re, ha a saját háztartásában három vagy több kiskorú gyermeket nevel. A támogatás a legfiatalabb gyermek 3. életévétől 8. életévének betöltéséig jár. A jogosultság független a biztosításban töltött időtől és a család anyagi helyzetétől.

A gyermeknevelési támogatás csak akkor kerül folyósításra, ha az ellátásra jogosult szülő a keresőtevékenységét legfeljebb heti 30 órában végzi. A jó hír, hogy otthoni munkavégzés esetén nincs ilyen időbeli megkötés.

Vannak kizáró tényezők: a GYES és a GYET együtt nem vehetők igénybe. A GYES a gyermek 3 éves koráig jár, két gyerek után dupla összeget kap a jogosult, és ha a legkisebb gyermek is betölti a 3. életévet, akkor a kereset pótlására opció lehet a GYET, feltéve, hogy legalább három gyermeke van az igénylőnek.

A GYET összege megegyezik az öregségi nyugdíjminimum összegével, a gyermekek számától függetlenül. Ez az összeg 2021-ben 28 500 Ft, amiből 10 % nyugdíjjárulékot vonnak.

Örökbefogadás esetén járó ellátások

ÖFD (örökbefogadói díj)

2020.01.01-től bevezetésre került az örökbefogadói díj is, amely a nagyobb gyermeket örökbefogadó családok anyagi helyzetét segíti.

Jogosultság feltételei:

 • a gyermek kihelyezéskor már betöltötte a 2. életévét (ikrek esetén a 3. életévüket), felső korlát nincs, akár 17 éves is lehet a kihelyezett gyermek
 • az örökbefogadó szülő a gyermek nevelésbe vételének napján és azt megelőzően 2 éven belül 365 napon át tartó folyamatos biztosítotti jogviszonnyal rendelkezik
 • valamint az örökbefogadó család, a gyermeket a gondozásba vétel időpontját megelőzően legalább egy éve folyamatosan nem neveli a saját háztartásában

Nem jár az örökbefogadói díj, ha:

 • a jogosult egyéb rendszeres pénzellátásban részesül
 • a szülő előzetes letartóztatásban van, vagy szabadságvesztés büntetését tölti
 • a gyermeket kiemelték a családból
 • a gyermeket napközbeni ellátást biztosító intézményben helyezték el, kivéve, ha: a szülő keresőtevékenységet folytat, vagy nappali rendszerű oktatási intézmény tanulója, illetve abban az esetben, ha a gyermeket ellátó intézmény rehabilitációs foglalkozást nyújt
 • a gyermek elhalálozik

Az ÖFD a gyermek nevelésbe vételének napjától számított 168 napig jár. Amennyiben a szülő nem a gondozásba vétel napjától igényli a támogatást, akkor a gondozásba vétel és az igénylés között eltelt napok számával csökkenteni kell a 168 napot.

Az ellátás folyósítása mellett korlátlan időtartamban lehet keresőtevékenységet folytatni.

Az ÖFD összege a naptári napra eső bruttó jövedelem 70%-ának felel meg, azonban a támogatásnak van felső határa. A felső határ a GYED-hez hasonlóan a mindenkori minimálbér kétszeresének a 70%-a, ami 2021-ben 234.360 Ft. A támogatás maximális összegének naptári napra lebontott értéke 234.360 Ft/30 nap=7.812 Ft/naptári nap. Az ellátás összegéből csak SZJA (15%) levonására kerül sor.

Örökbefogadás esetén járó ellátások

Anyasági támogatás

Az örökbefogadó szülő jogosult lehet a támogatásra, ha:

 • az örökbefogadás folyamatát a szülést követő hat hónapon belül véglegessé vált határozatban jogerősen engedélyezték
 • a gyermeket a véglegessé vált határozat időpontját megelőzően legfeljebb egy éve nevelte folyamatosan a saját háztartásában

Az ellátás alanyi jogon jár, nincs szükség hozzá biztosított jogviszonyra. Az ellátás iránti kérelmet a örökbefogadás végleges engedélyezését követő hat hónapon belül lehet benyújtani.

Ez egy egyszeri támogatás, amelynek összege megegyezik a gyermek születésekor érvényes öregségi nyugdíjminimum összegének 225%-ával, ikrek esetén annak 300%-ával. 2021-ben az öregségi nyugdíjminimum 28.500 Ft. A támogatás összege tehát 2021-ben 28.500 * 2,25 = 64.125 Ft, ikrek esetén 28.500 * 3 = 85.500 Ft.

Nem jár a támogatás, ha:

 • a szülők a születést megelőzően nyilatkozatban hozzájárultak a gyermek örökbefogadásához
 • a gyermeket a gyámhatóság kiemeli a családból

Azonban, ha a gyermek örökbefogadásáról szóló hozzájáruló nyilatkozatot a vér szerinti szülő visszavonja, akkor igényelhető az anyasági támogatás.

Családi pótlék

Az örökbefogadó szülő jogosult családi pótlékra, ha a gyermeket saját háztartásában neveli.

A családi pótlék két részből tevődik össze: nevelési ellátásból és iskoláztatási támogatásból. A nevelési ellátás a gyermek iskolás koráig jár, míg az iskoláztatási támogatás a tankötelezett kor elérésétől kerül folyósításra addig, amíg a gyermek közoktatási intézményben tanulmányokat folytat, de legfeljebb annak a tanévnek a végéig, amelyben a 20. életévét betölti.

A felsőoktatási intézmény hallgatói után nem jár a családi pótlék, azonban őket is figyelembe kell venni a kisebb gyermekek után járó támogatás összegének megállapításakor.

Családi pótlék összege 2021-ben

Családi pótlék összege 2021-ben

 

A CSED és GYED feltételeit a korábbi cikkünkben fejtük ki részletesen. 

Az ellátások igényléséről bővebben a NEAK oldalán tájékozódhatnak.

A szociális alapon igénybe vehető ellátásokról ide kattintva olvashatnak bővebben.