Háztartási munka

 

Mai rohanó világunkban egyre elfoglaltabbak az emberek, egyre többet dolgoznak, így kevesebb idejük jut a ház körüli munkák elvégzésére, a háztartás vezetésére. Ezért előfordul, hogy alkalomadtán, esetleg rendszeresen szükségük lenne egy kis extra segítségre a takarításban, a gyerek korrepetálásában vagy egy családtag ápolásában. Ilyen és ehhez hasonló helyzetekre nyújthat megoldást a háztartásunkban alkalmazott személy foglalkoztatása. Na de milyen lehetőségeink vannak a háztartási munka tekintetében, ha a törvényes foglalkoztatást is szem előtt tartjuk?

Mi is az a háztartási munka?

A háztartási munka egy adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatás, ami kizárólag természetes személyek közötti háztartás körüli munkavégzésére jöhet létre. Jelen esetben az adórendszeren kívüli kereset az a járandóság lehet, amit a természetes személy, mint foglalkoztató a háztartási munka ellenértékeként juttat a háztartási alkalmazott részére.

A háztartási alkalmazott az a háztartási munkát végző természetes személy, aki ezt a tevékenységét nem munkaviszonyban, egyéni vagy társas vállalkozóként végzi.

A foglalkoztató pedig az a természetes személy, aki a háztartási alkalmazott megbízója, megrendelője.

Milyen tevékenység lehet háztartási munka?

A háztartási munka a természetes személy és a vele egy háztartásban élő személyek, továbbá közeli hozzátartozóik mindennapi életéhez szükséges feltételek biztosítását szolgáló tevékenység lehet:

 • lakás takarítása
 • főzés, mosás, vasalás
 • gyermekek felügyelete, házi tanítása
 • otthoni gondozás és ápolás
 • házvezetés, kertgondozás

Nem tekinthető háztartási munkának,

 • ha a fent említett munkákat az elvégző személy ilyen tevékenységű egyéni cég, egyéni vállalkozó vagy ilyen tevékenységű társas vállalkozás tagja vagy munkavállalója
 • ha a háztartási alkalmazott által nyújtott szolgáltatás ellenértékeként a természetes személy foglalkoztató – akár közvetve – mástól juttatásban részesül
 • ha az a foglalkoztató, vagy a háztartásában vele együtt élő személyek, illetve közeli hozzátartozóik üzletszerű tevékenységével összefüggő célt szolgál

Háztartási munka

Van-e bejelentési kötelezettség?

A foglalkoztató köteles havonta, vagy akár több hónapra előre bejelenteni a NAV-hoz az általa foglakoztatott háztartási alkalmazottat, még a munkavégzés megkezdése előtt. Ezt a bejelentési kötelezettségét megteheti:

A bejelentés során meg kell adni:

 • a foglalkoztató adóazonosító jelét
 • az alkalmazott adóazonosító jelét és társadalombiztosítási azonosító jelét
 • és a foglalkoztatás tényleges kezdő dátumát

A bejelentés, ha adott hónapra szól, akkor az adott hónap utolsó napjáig érvényes, míg több hónapra szóló bejelentés esetén a bejelentett időszak utolsó napjáig terjedő időszakra vonatkozik, függetlenül attól, hogy az adott hónapon vagy időszakon belül hány napon történt a foglalkoztatás. Ha a bejelentési időszak végeként megjelölt hónap letelik, de a foglalkoztatás folytatódik, akkor új bejelentést kell benyújtani a további időszakra.

Módosításra vagy visszavonásra is a fent említett lapon, illetve telefonos ügyfélszolgálaton van lehetőség a bejelentést követő 24 órán belül.

Határidőn túl küldött bejelentéssel nem jön létre háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony.

Háztartási munka

Milyen adófizetési kötelezettség keletkezik egy háztartási alkalmazott foglalkoztatása esetén?

A háztartási munka egy adómentes foglalkoztatás, azonban a foglalkoztatónak havonta háztartási alkalmazottanként 1000 Ft-os regisztrációs díjat kell fizetnie függetlenül az adott hónap munkában töltött napjainak a számától. A regisztrációs díj nem a foglalkoztatás közterhe, hanem a bejelentés és az ahhoz kapcsolódó kormányzati eljárás díja.

A foglalkoztató a regisztrációs díjat befizetheti:

 • banki átutalással a 10032000-01076215 számlaszámra, ha pénzforgalmi számlával rendelkezik (NAV Háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díj bevételi számlára; Közleménybe a foglalkoztató a saját, 10-jegyű adóazonosító jelét kell feltüntetni)
 • készpénzbefizetéssel a 10032000-01076215 számlaszámra
 • bankkártyával is egy NAV ügyfélszolgálaton
 • csekken is teljesítheti

A NAV csak kérelemre küld ki csekket, amelyet személyesen bármely NAV ügyfélszolgálaton kérhet vagy a „CSEKK” nevű postai készpénzátutalási megbízás (csekk) igényléséhez megnevezésű kérelem kitöltésével, ahol a 302-es adónem kódot kell választani.

A befizetett összeg nem keletkeztet társadalombiztosítási ellátásra való jogosultságot.

Ha a befizetés után a munkavégzésre mégsem kerül sor, a regisztrációs díj nem jár vissza foglalkoztatónak.

 

Mikor kell mégis adót és járulékot fizetni?

Az effajta adórendszeren kívüli foglalkoztatás keretében a foglalkoztató csak akkor mentesül az alkalmazott után fizetendő adók és járulékok megfizetése alól, ha a bejelentési és a regisztrációs díjfizetési kötelezettségének eleget tett. Amennyiben ezeket nem teljesítette a mulasztással érintett naptári hónapokban a háztartási alkalmazottnak kifizetett bevétel teljes összege után a személyi jövedelemadóról szóló törvény és a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló törvény rendelkezései szerint az adót és a járulékokat meg kell fizetnie. A foglalkoztató egyébként maximum 100 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható.

Ugyanakkor a háztartási alkalmazottnak akkor sem keletkezik adó- és járulékfizetési kötelezettsége, ha a foglalkoztató nem jelentette be a munkavégzést vagy nem fizette be a regisztrációs díjat.

Ezen adómentes keresettel összefüggésben bevallási kötelezettség sem a foglalkoztatót, sem a foglalkoztatottat nem terheli.

Háztartási munka

Kell-e kiadni igazolást a foglalkoztatásról?

A foglalkoztatott kérésére a foglalkoztatónak igazolást kell kiállítania és átadnia, ha az alkalmazott több napon is alkalmazásban állt ugyanannál a foglalkoztatottnál és ezt az alkalmazott legkésőbb a hónap utolsó munkába töltött napján kéri.

Az igazolásnak tartalmaznia kell:

 • a bejelentéskor megadott adatokat
 • a kifizetés összegét
 • a kifizetés időpontját
 • a hónap során munkavégzéssel töltött napok felsorolását
 • a foglalkoztatás helyének címét
 • a foglalkoztató és a háztartási alkalmazott aláírását.

Minta elérhető a NAV honlapján.

Az egyszerűsített foglalkoztatás további szabályairól az alábbi cikkünkben tájékozódhatnak.