//Munkabér letiltás szabályai
2021. június 17.
Tudástár / #számfejtés

Munkabér letiltás szabályai

2021-07-22T11:08:14+02:00

Munkabér letiltás szabályai_Bérszámfejtés_HyperCortex Zrt_Budapest

Sok magánszemélyt érinti a munkabér letiltás kérdésköre. Milyen jövedelemből és mennyit lehet letiltani? Milyen szabályok vonatkoznak a letiltásra? Hány letiltást lehet egyszerre foganatba venni? – merülnek fel a kérdések. Többek között ezekre is választ kaphatnak, ha elolvassák cikkünket.

A munkabér letiltás foganatosítása

A munkabér letiltás szabályait a végrehajtási törvény tartalmazza. Amennyiben a magánszemély nem tesz eleget a fizetési kötelezettségének, úgy a végrehajtó letiltást kér az adós munkabérére. A végrehajtó ekkor értesíti az adós munkáltatóját, hogy végrehajtói okirat alapján foganatosítsa a letiltást. A végrehajtó a kibocsátott határozathoz mellékel egy visszaigazoló dokumentumot, amelyen a munkáltatónak nyilatkoznia kell az adós jelenlegi bruttó béréről, az első levonás időpontjáról, a havonta levonható összegről, az adós munkabérét sorrendben megelőző tartozásokról, vagy arról, ha a munkavállaló jogviszonya már megszűnt. A foglalkoztató a visszaigazoló adatlapot 8 napon belül köteles kitölteni és tértivevénnyel visszaküldeni a végrehajtó felé.

Munkáltató felelőssége

A letiltás kezelésével kapcsolatban a munkáltatónak kötelezettsége keletkezik, amelyet, ha nem teljesít a munkáltató, úgy készfizető kezesként felel a teljesítés elmaradásának összegéig. A munkáltató a letiltási határozat kézhezvételét követő napon köteles értesíteni a munkavállalót a letiltás tényéről, amelyet célszerű írásban is rögzíteni. Köteles továbbá értesíteni a végrehajtót a letiltás foganatba vételéről, valamint a munkabérből levont összeg elutalása is az ő feladata. Amennyiben a letiltást valamilyen oknál fogva nem lehet teljesíteni, úgy azt 8 napon belül a végrehajtó felé jelezni kell.

Milyen típusú bérből lehet letiltani?

A következő jogviszonyokból származó jövedelmek vonathatók letiltás alá:

 • munkaviszonyból származó jövedelem
 • közfoglalkoztatási jogviszonyból származó jövedelem
 • munkaviszony jellegű szövetkezeti jogviszonyból származó jövedelem
 • közszolgálati jogviszonyból származó jövedelem
 • közalkalmazotti jogviszonyból származó jövedelem
 • rendvédelmi igazgatási szolgálati, valamint honvédelmi alkalmazotti jogviszonyból származó jövedelem
 • adó, és vámhatósági szolgálati jogviszony alapján kifizetett jövedelem
 • alkotó és munkaközösségi tag jövedelme
 • a tudományos továbbképzési ösztöndíjasnak a munkabér jellegű ösztöndíja
 • társadalombiztosítási jogviszonyon alapuló járandóság

Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásokból (pl. táppénz, baleseti táppénz, CSED, GYED, GYES) legfeljebb 33% vonható le, az is kizárólag gyermektartás vagy jogalap nélkül felvett pénzbeli ellátás követelése esetén.

Milyen fajta bérből nem lehet eltiltani?

A végrehajtási törvény taxatíve felsorolja azt, hogy milyen járandóságra nem lehet érvényesíteni a letiltást:

 • fogyatékossági támogatás
 • rokkantsági járadék és vakok személyi járadéka
 • egészségkárosodásra kifizetett keresetkiegészítés, illetve a bányászok egészségkárosodási járadéka
 • hadigondozottak pénzbeli ellátása
 • ápolási díj
 • aktív korúak ellátása
 • gyermekek otthongondozási díja
 • törvényen alapuló tartásdíj
 • kiküldetéssel, utazási költségtérítéssel kapcsolatos költségtérítés
 • a nevelőszülő részére kifizetett illetmény
 • anyasági támogatás

Munkabér letiltás mértéke

Főszabály szerint a munkabérből 33 százalékot lehet levonni.

Vannak azonban kivételek, amely esetén 50 százalékig levonható a munkabér:

 • tartásdíj
 • adóssal szemben fennálló munkavállalói munkabér követelés
 • jogalap nélkül felvett munkabér és társadalombiztosítási ellátás

A letiltás összegét mindig a nettó bérből kell számolni.

Több munkabér letiltás esetén összesen 50 százalékig terjedhet a letiltás mértéke, amely úgy néz ki, hogy az első letiltást 33 százalékban, míg a második letiltást 17 százalékban kell érvényesíteni.

Letiltás sorrendje

Előfordulhat, hogy a munkavállalónak egyszerre több letiltása is érkezik. Ezeket a letiltás jogcíme szerint sorrendbe kell állítani és ezek szerint kell a letiltásokat teljesíteni.

 1. Gyermektartásdíj
 2. Jogszabályon alapuló egyéb tartásdíj
 3. Munkavállalói munkabér és vele egy tekintet alá eső járandóság
 4. Polgári perben vagy büntetőeljárásban, valamint szabálysértési eljárásban az adóssal szemben megállapított összeg
 5. Adó, társadalombiztosítási követelés és egyéb köztartozás
 6. Egyéb követelés
 7. Végrehajtási eljárásban kiszabott rendbírság

Több azonos jogcímen kiadott munkabér letiltás esetén a beérkezés sorrendje a mérvadó.

Például: a munkavállalónak van egy banki tartozása, amely miatt a munkabéréből 33 %-ot vonnak, majd érkezik egy adótartozás is. Mivel az adótartozás előrébb van, mint az egyéb követeléshez tartozó banki tartozás, ezért az adótartozást 33 %-ban, míg az adótartozás 17 %-ban kell levonni.

Munkabér letiltás egyéb szabályai

Fontos szabály, hogy letiltáskor figyelemmel kell lenni arra, hogy a magánszemély legalább az öregségi nyugdíj minimum összegét meg kell kapja, ami 28.500 Ft. Ettől csak egyetlen esetben lehet elérni, még pedig a gyermektartásdíj esetén, ugyanis ekkor akár a teljes fizetést vissza lehet tartani.

A másik kevésbé ismert szabály arra vonatkozik, hogy ha a törvényben meghatározott letiltás után (33 vagy 50 százalék) az adós nettó bére eléri az öregségi nyugdíjminimum ötszörösét (142.500 Ft), akkor az e feletti nettó bér levonásba helyezhető korlátozás nélkül.

Például: a munkavállaló bruttó bére 400.000 Ft. Érkezik neki egy letiltás köztartozás jogcímen. Ezek alapján a következőképp nézne ki a munkavállaló bére:
Bruttó bér: 400.000 Ft, amelynek nettó összege 266.000 Ft. Egy letiltás esetén 33 %-ot lehet levonni, ami 87.780 Ft.  Mivel azonban a letiltás után még több marad, mint az öregségi nyugdíjminimum ötszöröse, így az e feletti összeg is levonható, tehát: 266.000 Ft – 87.780 Ft = 178.220 Ft, az öregségi nyugdíjminimum ötszöröse 142.500 Ft, vagyis 178.220 Ft – 142.500 Ft = 35.720 Ft-ot még le lehet vonni.

A munkaviszony megszűnése esetén 2 db olyan dokumentum van, amely a letiltásra vonatkozik. Az egyik az „Adatlap a bírósági végzéssel meghatározott tartási díj kötelezettségről”, amely a gyermektartási díjra vonatkozik, míg a másik a „Munkáltatói igazolás a munkaviszony megszűnésekor” nevű nyomtatvány, amelyen az összeg többi letiltást kell feltüntetni. Ha a munkavállalónak nincs semmilyen tartási és egyéb letiltáshoz kapcsolódó kötelezettsége, akkor is ki kell adni ezeket az igazolásokat csak üresen kell hagyni.

Összességében elmondható, hogy habár a munkáltatót anyagi szempontból a letiltás nem érinti, de a végrehajtóval való együttműködési kötelezettség fennáll, így mind a munkavállalónak, mind pedig a munkáltatónak érdemes tisztában lenni a munkabér letiltás szabályaival.