Ahogy a korábbi évek rendelkezései, úgy a 2021-től hatályos új szakképzési hozzájárulásról szóló törvény is biztosít lehetőséget arra, hogy az adóalany csökkentse az őt terhelő kötelezettség mértékét.

Korábban az alábbi kötelezettséget csökkentő tételek voltak érvényben:

 1. Tanulószerződés alapján folyó gyakorlati képzés esetén az alapcsökkentő tétel megállapítására, valamint ehhez kapcsolódóan:
  • Beruházási kiegészítő csökkentő tétel elszámolására
  • Oktatói kiegészítő tétel igénybevételére
  • Tanműhely-fenntartási kiegészítő csökkentő tétel elszámolására
 2. Egyéb szervekre vonatkozó csökkentő tétel igénybevételére
 3. Együttműködési megállapodás alapján folyó gyakorlati képzés után járó csökkentő tétel érvényesítésére
 4. Hallgatói munkaszerződés alapján folyó gyakorlati képzés esetén elszámolható csökkentő tétel megállapítására, amely megvalósulhat:
  • gyakorlatigényes alapképzési szakon
  • duális képzés keretében

A kedvezmények rendszere is jelentős átalakuláson esett keresztül idéntől, így az eddigi kedvezményeket már nem, vagy csak más formában lehet érvényesíteni.

Az új törvény 3 kedvezmény igénybevételét teszi lehetővé:

 1. Szakirányú oktatás arányosított önköltsége alapján számított kedvezmény
 2. Duális képzés arányosított alapnormatívája alapján számított kedvezmény
 3. Sikeres szakmai vizsgát tett tanuló, képzésben részt vevő személy után igénybe vehető adókedvezmény

A szakképzési munkaszerződéssel szakirányú oktatásban részt vevő tanuló, képzésben részt vevő személy esetében lehetőség van kedvezmény elszámolására.

Azt a személyt, aki szakképző intézményben, tanulói jogviszonnyal folytatja a tanulmányait – tanulónak nevezzük. Viszont, ha a magánszemély a szakképző intézményben felnőttképzési jogviszonnyal rendelkezik, úgy őt a törvény rendelkezései alapján a képzésben résztvevő személy megnevezés illeti meg.

A 2021-re vonatkozó önköltség összege 1.200.000 Ft / fő / év, amely minden évben a központi költségvetésről szóló törvényben kerül meghatározásra. Minden szakmához kapcsolódik egy szakmaszorzó, amelyet A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. kormányrendelet tartalmaz.

A szakmaszorzó például:

 • az egészségügy ágazatba tartozó szakmák esetében 2,20
 • a környezetvédelem és vízügy ágazatba tartozó szakmák esetében
  • 2,85, ha a szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szintje 5
  • 2,42, ha a szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szintje 4

Az évfolyami szorzó, ha a szakirányú oktatás képzési ideje:

 • legfeljebb 1 év: 1,00
 • legfeljebb 2 év
  • első évfolyamon: 1,20
  • a második évfolyamon: 0,80
 • legfeljebb 3 év
  • az első évfolyamon: 1,20
  • a második évfolyamon: 1,00
  • a harmadik évfolyamon: 0,80

A törvényben meghatározott önköltséget meg kell szorozni a súlyszorzóval, amelyet a szakmaszorzó és évfolyami szorzó szorzata ad ki. Az így kapott összeget le kell vetíteni 1 napra, és az egy tanuló után igénybe vehető összeget az egy napi mérték és az adóév munkanapjainak számának szorzataként számított összeg figyelembevételével kell megállapítani.  Az adóév munkanapjainak a számából ki kell vonni azokat a napokat, amelyeket a tanuló oktatásban töltött.

Példa:

A tanuló fa- és bútoripari szakon tanul. A képzés ideje két év, és a kedvezmény igénybevételekor első éves. A tárgyévben 254 munkanap van, amelyből 95 napot oktatásban tölt.

Az önköltség összege: 1.200.000 Ft
Szakmaszorzó a fa- és bútoripar ágazatba tartozó szakmák esetében: 2,42
Évfolyam szorzó, ha a szakirányú oktatás képzési ideje legfeljebb 2 év, úgy az első évfolyamon: 1,2

Súlyszorzó: 2,42 * 1,2 =2,904

Tárgyévi munkanapok száma: 254 nap
Ebből oktatásban töltött napok száma: 95 nap
Figyelembe vehető munkanapok száma: 159 nap

Igénybe vehető kedvezmény 1.200.000 Ft * 2,904 / 254 nap * 159 nap = 2.181.430 Ft / fő / év

Abban az esetben, ha a vállalkozás tanulószerződést kötött még a korábbi években, úgy a fenntartói megállapodással rendelkező aktív tanulói jogviszonyban lévő tanulók után továbbra is érvényesíthető szakképzési adókedvezmény.

Tanulószerződés esetén a kedvezmény mértékét ugyanazon elv alapján kell meghatározni, mint a szakképzési munkaszerződéses tanuló után járó kedvezményt, azzal a különbséggel, hogy a 2020. január 1-jét megelőzően érvényes Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképesítések kifutó rendszerben alkalmazandó súlyszorzóját kell figyelembe venni. A tanulószerződésre vonatkozó súlyszorzókat szintén A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. kormányrendelet tartalmazza.

Tanulószerződéses tanulókra vonatkozó súlyszorzó például:

 • Asztalos 1,86
 • Cukrász 1,86
 • Eladó     1,60

Példa:

A tanuló cukrásznak tanul. A tárgyévben 254 munkanap van, amelyből 110 napot tölt oktatásban.

Az önköltség összege: 1.200.000 Ft
Tanulószerződésre vonatkozó súlyszorzó cukrász szak esetén: 1,86

Tárgyévi munkanapok száma: 254 nap
Ebből oktatásban töltött napok száma: 110 nap
Figyelembe vehető munkanapok száma: 144 nap

Igénybe vehető kedvezmény: 1.200.000 Ft * 1,86 / 254 nap * 144 nap = 1.265.386 Ft / fő / év

Összehasonlítottuk, hogy mennyi az igénybe vehető kedvezmény cukrász tanuló után 2020-ban és 2021-ben, egy olyan hónapban, amelynek a munkanapjainak a száma 21, a tanuló ebből 8 napot töltött oktatásban, tehát 13 napra érvényesíthető a kedvezmény.

 

2021-től az együttműködési megállapodás alapján nincs lehetőség szakképzési hozzájárulás kedvezmény igénybevételére!

Lehetőség van kedvezményt igénybe venni a hallgatói munkaszerződés keretében foglalkoztatott duális képzésben résztvevő tanuló után elszámolható normatíva összegével.

A kedvezmény mértékét az egy napi mérték és adóévben ténylegesen teljesített napok számának a szorzata adja ki. Duális képzés esetén 2021-re az alapnormatíva összege 650.000 Ft / fő/ év.

Az alapnormatíva szorzója:

 • a szociális munka alapképzési szakon és a gazdaságtudományok képzési területen 3,60
 • a műszaki, informatika, az agrár- és a természettudomány képzési területen 4,81

Példa:

Egy gazdaságtudományi szakon tanuló 2021-ben 156 napon tölt a gyakorlati helyén.

A kedvezmény összege: 650.000 Ft * 3,6 = 2.340.000 Ft
1 napra jutó kedvezmény: 2.340.000 Ft / 365 nap = 6.411 Ft
2021-re igénybe vehető teljes kedvezmény: 6.411 Ft * 156 nap = 1.000.116 Ft / fő / év

Összehasonlítottuk, hogy mennyi az igénybe vehető kedvezmény a gazdaságtudományi szakon tanuló után 2020-ban és 2021-ben, egy olyan hónapban, amelynek a munkanapjainak a száma 21, és a tanuló ténylegesen 12 nap gyakorlatot teljesített.

 

2021-től a gyakorlatigényes alapképzési szakon tanuló hallgató után nincs lehetőség szakképzési hozzájárulás kedvezmény igénybevételére!

Sikeres szakmai vizsgát tett tanuló, képzésben részt vevő személy után igénybe vehető adókedvezmény

Szakképzési munkaszerződés alapján foglalkoztatott tanuló után a vállalkozás további adókedvezményt érvényesíthet. A kedvezmény mértéke a szakképzési munkaszerződésre tekintettel igénybe vett adókedvezmény 20%-a. A szakképzési hozzájárulás csökkentő tétel érvényesítésének a feltétele, hogy a tanuló sikeres szakmai vizsgát tegyen.

Szakmai vizsgának az az állami vizsga minősül, amely a szakirányú oktatás során megtanult, a képzési és kimeneti követelményekben az adott szakmára speciálisan előírt szakmai ismeretek elsajátítását országosan egységes eljárás keretében méri. A vizsgázó a szakmai vizsga sikeres megszerzéséről oklevelet, szakmai bizonyítványt szerez.

Az adókedvezményt az a szakképzési hozzájárulásra kötelezett érvényesítheti, aki a tanulóval, illetve a képzésben részt vevő személlyel szakképzési munkaszerződést, illetve a hallgatóval hallgatói munkaszerződést kötött.

Példa:

A fenti példa alapján a fa- és bútoripari szakon tanuló után az igénybe vehető kedvezmény mértéke 1.518.036 Ft / fő / év.

Ha a tanuló sikeres szakmai vizsgát tesz, úgy a vállalkozás további 1.518.036 Ft * 20% = 303.607 Ft csökkentő tételt érvényesíthet.

Kedvezmény érvényesítése

A szakképzési hozzájárulásról havonta előleget kell bevallani és megfizetni, míg év végén a decemberi bevallásban kell az éves kötelezettséget elszámolni.

A szakképzési hozzájárulási előleg fizetésénél az adóév első tizenegy hónapjára vonatkozóan a bruttó kötelezettség csökkentésének havi mértékét a tárgyhónap munkanapjainak száma alapján kell meghatározni.

Ha az igénybe vehető szakképzési hozzájárulási adókedvezmény összege több, mint az eredetileg megállapított fizetendő szakképzési hozzájárulás összege, úgy a többlet az adófolyószámlán jóváírásra kerül.