A koronavírus-járvány miatt kialakult veszélyhelyzetre tekintettel meghirdetett gazdaságvédelmi mentőcsomag egyik alappillére a munkahelyek megőrzése, ami a kialakult gazdasági helyzetben kiemelt jelentőséggel bír.

Ennek érdekében bevezetik a rövidített munkavégzés esetén adható állami bértámogatást, amellyel a kormányzat a munkavállalók tömeges elbocsátását kívánja elkerülni.

A támogatás feltételei

A munkavállaló és a munkáltató a támogatás igénybevételével vállalja, hogy csökkentett munkaidőben és a csökkentett munkaidőn túl egyéni fejlesztési időben állapodnak meg, legalább a támogatás időtartamára.

A munkavállaló:

 • részmunkaidőben történő foglalkoztatásához kapcsolódóan nem részesül egyéb támogatásban (bértámogatás)
 • a munkaadóval a vészhelyzet kihirdetésének napjától munkaviszonyban áll
 • nem tölti a felmondási idejét

A munkavállaló a támogatás igénybevételekor vállalja:

 • a jövedelemkieséssel járó csökkentett munkavégzést
 • azt, hogy a kérelem szerinti munkaviszony melletti újabb munkaviszony létrehozása a támogatás időtartamát követően nem lesz akadálya a csökkentett munkaidőt megelőző munkaidőhöz való visszatérésnek
 • az egyéni fejlesztési időben a munkáltató rendelkezésére áll

További feltétel, hogy a munkavállalóra vonatkozó munkaidőkeret tartama a benyújtáskor lejárt vagy lezárásra került.

A támogatásra a munkavállaló akkor jogosult, ha az állami foglalkoztatási szervvel szemben végleges határozattal szemben visszakövetelt, támogatással összefüggő kötelezettsége nem áll fenn.

A munkaadó:

 • a vele munkaviszonyban álló, vele együttes kérelmet benyújtó munkavállalót csökkentett munkaidőben alkalmazza a munkavállalói létszám csökkentésének megelőzése érdekében
 • a támogatási kérelemben bemutatja azon gazdasági körülményeket és azokat a veszélyhelyzettel való közvetlen és szoros összefüggéseket, amelyek a csökkentett munkaidőben történő foglalkoztatást igényelték, valamint szemlélteti a gazdasági nehézségek áthidalásának érdekében megtett és várható intézkedéseket
 • ismerteti, hogy a fentiek értelmében a munkavégzés átütemezésére nyitva álló munkaidő-beosztási lehetőségeket a kérelem benyújtásáig kimerítette
 • legalább 6 hónapja működik
 • és a vele együttes kérelmet benyújtó munkavállaló vonatkozásában a kérelem benyújtásakor munkahelyteremtő, munkahelymegőrző támogatásban vagy kutató-fejlesztő tevékenységet végző munkavállalók foglalkoztatásának támogatásában nem részesül.

A munkáltató a támogatás igénybevételekor vállalja:

 • a létszámtartási kötelezettséget a támogatás időtartamára, valamint további egy hónapig
 • azt, hogy a támogatás ideje alatt rendkívüli munkaidőben történő munkavégzés (túlóra) elrendelésére nem kerül sor
 • azt, hogy a támogatás feltételeit vagy a munkaidő időtartamát érintő változást két munkanapon belül bejelenti a kormányhivatalnak
 • azt, hogy a támogatással együtt a munkabér összege a támogatás időtartama alatt eléri a munkavállaló távolléti díját
 • azt, hogy az egyéni fejlesztési időre munkabért fizet
 • azt, hogy ha a létszám-fenntartási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Nemzeti Foglalkoztatási Alap felé köteles a kötelezettség megszegésének arányában meghatározott összeget befizetéssel teljesíteni (a létszámtartási kötelezettség teljesítésének ellenőrzésére a támogatás lejártát követő hónap leteltével kerül sor)

A támogatás akkor állapítható meg, ha a munkaadó:

 • megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek és ez a feltétel külön jogszabályban meghatározott módon igazolásra kerül
 • nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban
 • valamint nem minősült 2019. december 31-én az európai uniós versenyjogi értelemben nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak

A munkáltatónak igazolnia kell, hogy a csökkentett munkaidős foglalkoztatásnak gazdasági indoka van, ami a veszélyhelyzettel közvetlenül és szorosan összefügg, valamint a munkavállalók megtartása a folyamatos gazdasági tevékenységével összefüggő nemzetgazdasági érdek.

A munkáltató a támogatást végső eszközként veheti igénybe. Ez azt jelenti, hogy előtte köteles a szabadságokat legalább időarányosan kiadni, a még folyó munkaidő keretet lezárni, továbbá bemutatni az eljáró Kormányhivatalnak azt is, hogy a munkaviszonyok megszüntetése elkerülésének érdekében milyen intézkedéseket tett és kíván tenni.

Nem nyújtható támogatás olyan foglalkoztatás során:

 • amikor a munkavállaló az eredeti munkakörétől, munkavégzés helyétől eltérően kerül foglalkoztatásra (pl. távmunka)
 • munkaerő-kölcsönzés esetén

Megszűnik a támogatás, ha:

 • a munkáltató és a munkavállaló együttesen nyilatkozatban kérik
 • a munkavállaló munkaviszonya megszűnik, vagy a támogatással összefüggően valamely kötelezettségének nem tesz eleget
 • a munkaadó a támogatásban részesülő munkavállaló tekintetében munkahelyteremtő vagy munkahelymegőrzés támogatásban részesül, vagy a támogatással összefüggésben valamely kötelezettségének nem tesz eleget
 • a csökkentett munkaidő a támogatási időtartam alatt módosításra kerül
 • a támogatás a jogszabályban meghatározott feltételek hiányában nem lett volna megállapítható

A támogatás igénylése

A támogatás a munkáltató és a munkavállaló együttes kérelmére nyújtható. Az igénylésre vonatkozó kérelmet a veszélyhelyzet időtartama alatt, vagy annak megszűnését követő 1 hónapon belül a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálati honlapján közzétett erre rendszeresített formanyomtatványon, elektronikus úton lehet benyújtani.

Azonos telephely vonatkozásában több munkavállalóra vonatkozóan egyszerre, egyidejűleg lehet kérelmet benyújtani, valamint előterjeszteni egy telephelyre vonatkozóan csak egyszer lehet. Ugyanazon munkavállaló tekintetében csak egy telephely vonatkozásában nyújtható be támogatási igény.

Csatolni kell a veszélyhelyzetet követően módosított munkaszerződést, amely tartalmazza a csökkentett munkaidőt, valamint a munkavállaló és a munkáltató megállapodását a támogatás időtartamára vonatkozó csökkentett munkaidőben történő alkalmazásról.

A támogatási iránti kérelmet a munkavállaló foglalkoztatási helye szerinti illetékes kormányhivatalnál kell előterjeszteni.

Ha a kérelem elutasításra került, a munkaadó ugyanazon munkavállalóra tekintettel legfeljebb egy alkalommal nyújthat be ismételt kérelmet.

A támogatás időtartama és a létszámtartási kötelezettségre vonatkozó idő lejártát követő egy hónap elteltével kizárólag a korábban nem támogatott munkavállalókra vonatkozóan nyújtható be újabb kérelem.

A támogatás időtartama és mértéke

A támogatás maximális időtartama 3 hónap, amely a kérelem benyújtását követő időszakra, havi intervallumban állapítható meg.

A támogatás mértéke a veszélyhelyzet napjára (2020. március 11.) megállapított havi távolléti díj 15%-os személyi jövedelemadóval, valamint 18,5%-os járulékokkal csökkentett összegének a 30, 40, 50 %-ban kieső munkaidőre járó arányos részének a 70%-a. Az adóval és járulékokkal csökkentett távolléti díj összege nem haladhatja meg az érvényes minimálbér kétszeresének adókkal és járulékokkal csökkentett értékét, azaz a 214.130 Ft-ot.

A nyújtott támogatás a munkavállaló részére utólag és havonta kerül folyósításra, amely adó- és járulékmentes.

Például: A munkavállaló eredetileg napi 8 órás munkaviszonyban került foglalkoztatásra, az alapbére a garantált bérminimum, azaz bruttó 210.600 Ft. A vészhelyzet kihirdetésének időpontjában, azaz márciusban a bruttó távolléti óradíja (210.600 Ft / 22 munkanap / 8 óra) = 1.196,59 Ft volt, amelynek az adóval és járulékokkal csökkentett összege 795,73 Ft.

A munkáltató munkaideje napi 4 órásra csökkent, így a munkaideje 50 %-kal lett kevesebb.

Egy 22 munkanapos hónap esetében, így alakul a munkavállaló támogatása: 795,73 Ft * 4 óra (csökkentett órák száma) * 22 (munkanapok száma) = 70.025 Ft * 70% = 49.017 Ft

Figyelembe véve azt, hogy a jelenlegi nettó havi minimálbér 107 065 Ft, a támogatás maximális összege – 50%-ban csökkentett munkaidő esetén – munkavállalónként legfeljebb 107.065 Ft * 2 * 50% * 70% = 74.945,5 forint lehet.

Ha a munkavállaló fizetés nélküli szabadságon van, úgy annak időtartamára a támogatás nem folyósítható.

A munkavállaló március 11-én, vagyis a járványügyi veszélyhelyzet elrendelésének napján irányadó távolléti díjának nettó összegét kell tehát alapul venni a támogatás értéken megállapításakor. Ezt kell csökkenteni a támogatás összegével, majd a fennmaradó értéket kell a munkaadónak kiegészítenie úgy, hogy a munkavállaló által összesen kézhez kapott nettó jövedelem ne legyen kevesebb, mint a március 11-i irányadó távolléti díj nettó összege volt.

Visszafizetési kötelezettség

A támogatást a foglalkoztatott köteles visszafizetni, ha a részére a jogszabályban meghatározott, a munkavállalóra vonatkozó feltételek hiányában nem lett volna megállapítható a juttatás.

A munkaadó szintén a pénzbeli támogatás összegét köteles visszautalni, ha az a munkáltatóra vonatkozó szabályok nem megfelelése okán nem lett volna megállapítható a támogatás.

Mentesül a munkáltató a befizetési kötelezettség alól, amennyiben igazolja, hogy a munkaviszony a munkaadó jogutód nélküli megszűnése, vagy a munkavállaló felmondása következtében szűnt meg.

A fenti szabályozás alapján pontosan látható, hogy azon vállalatok tudják ezt a támogatást igénybe venni, amelyek a következő hónapokban biztosítani tudják a részmunkaidős foglalkoztatást, nem terveznek létszámleépítést, valamint akiknek elég tőke áll rendelkezésre ahhoz, hogy a munkavállalók bérét legalább a 2020. március 11-i szintre kiegészítsék.

Amennyiben érdekli a Kormány Gazdasági Akciótervének részeként meghirdetett Csökkentett munkaidős foglalkoztatás támogatása, tekintse meg ajánlatunkat, majd vegye fel velünk a kapcsolatot a hyper@hypercortex.hu e-mail címen!

Kollégáink segítenek a támogatási kérelem benyújtásában!

Csökkentett munkaidő: a veszélyhelyzet kihirdetését követően módosításra kerülő munkaszerződés szerint háromhavi átlagban legalább a módosítás előtti munkaszerződés szerinti munkaidő felét elérő, de a 70 százalékát meg nem haladó részmunkaidő, amely legalább napi 4 óra munkaidőnek megfelelő tartalmú.

Tehát amennyiben valaki a koronavírus járványt megelőzően heti 40 órás munkaviszony keretében került alkalmazásra, úgy a munkaideje legfeljebb 20 órásra csökkenthető, de nem haladhatja meg a heti 28 (40 óra * 70%) órát.

Egyéni fejlesztési idő: a munkavállaló mentesül a munkavégzési kötelezettség alól a csökkentett munkaidő miatti kieső munkaidő 30 százalékának megfelelő mértékben, a munkaköréhez vagy a munkavállaló tevékenységéhez kapcsolódó fejlődés érdekében. Ide tartoznak a képzések, továbbképzések, oktatások.

Ha például a munkavállaló munkaideje heti 40 óráról 20-ra csökkent, úgy a kieső idő 20 óra, így az egyéni fejlesztési idő ennek 30 %-a, azaz 20 óra * 30% = 6 óra

Létszámtartási kötelezettség:  a munkáltató a kérelem benyújtásának napján meglévő statisztikai állományi létszámát a támogatás időtartama alatt nem csökkentheti, illetve azt a támogatás lejártát követő egy hónapig is köteles fenntartani.

Ha a munkáltató több telephellyel rendelkezik, a létszámtartási kötelezettsége szempontjából valamennyi telephelyét együttesen kell figyelembe venni.