A koronavírus-járvány miatt kialakult veszélyhelyzetre tekintettel meghirdetett gazdaságvédelmi mentőcsomag egyik alappillére a munkahelyek megőrzése, ami a kialakult gazdasági helyzetben kiemelt jelentőséggel bír.

Ennek érdekében bevezették a rövidített munkavégzés esetén adható állami bértámogatást, amellyel a kormányzat a munkavállalók tömeges elbocsátását kívánja elkerülni.

A támogatás feltételei enyhítésre kerültek, már sokkal szélesebb körben lehet igénybe venni, mint a kihirdetéskor. Cikkünk az új, egyszerűsödött kritériumokat foglalja össze, bemutatja a teljes feltételrendszert.

A támogatás feltételei

A munkavállaló és a munkáltató a támogatás igénybevételével vállalja, hogy csökkentett munkaidőben és a csökkentett munkaidőn túl egyéni fejlesztési időben állapodnak meg, legalább a támogatás időtartamára.

A munkavállaló:

 • részmunkaidőben történő foglalkoztatásához kapcsolódóan nem részesül egyéb támogatásban (bértámogatás)
 • a munkaadóval a vészhelyzet kihirdetésének napjától munkaviszonyban áll
 • nem tölti a felmondási idejét

A munkavállaló a támogatás igénybevételekor vállalja:

 • a jövedelemkieséssel járó csökkentett munkavégzést
 • azt, hogy a kérelem szerinti munkaviszony melletti újabb munkaviszony létrehozása a támogatás időtartamát követően nem lesz akadálya a csökkentett munkaidőt megelőző munkaidőhöz való visszatérésnek
 • az egyéni fejlesztési időben a munkáltató rendelkezésére áll

A támogatásra a munkavállaló akkor jogosult, ha az állami foglalkoztatási szervvel szemben végleges határozattal szemben visszakövetelt, támogatással összefüggő kötelezettsége nem áll fenn.

A munkaadó:

 • a vele munkaviszonyban álló, vele együttes kérelmet benyújtó munkavállalót csökkentett munkaidőben alkalmazza (ideértve az otthoni munkavégzést és a távmunkát is) a munkavállalói létszám csökkentésének megelőzése érdekében
 • a támogatási kérelemben bemutatja azon gazdasági körülményeket és azokat a veszélyhelyzettel való közvetlen és szoros összefüggéseket, amelyek a csökkentett munkaidőben történő foglalkoztatást igényelték, valamint szemlélteti a gazdasági nehézségek áthidalásának érdekében megtett és várható intézkedéseket
 • legalább 6 hónapja működik
 • és a vele együttes kérelmet benyújtó munkavállaló vonatkozásában a kérelem benyújtásakor munkahelyteremtő, munkahelymegőrző támogatásban vagy kutató-fejlesztő tevékenységet végző munkavállalók foglalkoztatásának támogatásában nem részesül.

A munkáltató a támogatás igénybevételekor vállalja:

 • a létszámtartási kötelezettséget a támogatás időtartamára, valamint további egy hónapig
 • azt, hogy a támogatás ideje alatt rendkívüli munkaidőben történő munkavégzés (túlóra) elrendelésére nem kerül sor
 • azt, hogy a támogatás feltételeit vagy a munkaidő időtartamát érintő változást két munkanapon belül bejelenti a kormányhivatalnak
 • azt, hogy • a támogatással együtt a munkabér összege a támogatás időtartama alatt eléri a munkavállaló alapbérét, kivéve abban az esetben, ha a munkavállaló munkaideje az eredeti munkaidő 50%-a alá csökken, így egyéni fejlesztési időre vonatkozó megállapodás hiányában fejlesztési időre járó munkabérben nem részesül
 • azt, hogy – az előbb említett esetet kivéve – az egyéni fejlesztési időre munkabért fizet
 • azt, hogy ha a létszám-fenntartási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Nemzeti Foglalkoztatási Alap felé köteles a kötelezettség megszegésének arányában meghatározott összeget befizetéssel teljesíteni (a létszámtartási kötelezettség teljesítésének ellenőrzésére a támogatás lejártát követő hónap leteltével kerül sor)

A munkavállaló és a munkáltató a támogatás igénybevételével vállalja, hogy csökkentett munkaidőben, és ha a csökkentett munkaidő a módosítás előtti munkaszerződés szerinti munkaidő felét nem haladja meg, úgy a csökkentett munkaidőn túl egyéni fejlesztési időben állapodnak meg legalább a támogatás időtartamára.

Ha a csökkentett munkaidő a módosítás előtti munkaidő felét meghaladja, úgy a feleknek lehetőségük van egyéni fejlesztési időben való megállapodásra, de számukra az nem kötelező.

A támogatás akkor állapítható meg, ha a munkaadó:

 • megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek és ez a feltétel külön jogszabályban meghatározott módon igazolásra kerül
 • nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban

Nem nyújtható támogatás olyan foglalkoztatás során:

 • amikor a munkavállaló az eredeti munkakörétől, munkavégzés helyétől eltérően kerül foglalkoztatásra (pl. távmunka)
 • munkaerő-kölcsönzés esetén

Megszűnik a támogatás, ha:

 • a munkáltató és a munkavállaló együttesen nyilatkozatban kérik
 • a munkavállaló munkaviszonya megszűnik, vagy a támogatással összefüggően valamely kötelezettségének nem tesz eleget
 • a munkaadó a támogatásban részesülő munkavállaló tekintetében munkahelyteremtő vagy munkahelymegőrzés támogatásban részesül, vagy a támogatással összefüggésben valamely kötelezettségének nem tesz eleget
 • a csökkentett munkaidő a támogatási időtartam alatt módosításra kerül
 • a támogatás a jogszabályban meghatározott feltételek hiányában nem lett volna megállapítható

A támogatás igénylése

A támogatás a munkáltató és a munkavállaló együttes kérelmére nyújtható. Az igénylésre vonatkozó kérelmet a veszélyhelyzet időtartama alatt, vagy annak megszűnését követő 1 hónapon belül a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálati honlapján közzétett erre rendszeresített formanyomtatványon, elektronikus úton lehet benyújtani.

Azonos telephely vonatkozásában több munkavállalóra vonatkozóan egyszerre, egyidejűleg lehet kérelmet benyújtani, valamint előterjeszteni egy telephelyre vonatkozóan csak egyszer lehet. Ugyanazon munkavállaló tekintetében csak egy telephely vonatkozásában nyújtható be támogatási igény.

Nem kötelező a munkaszerződésmódosítást, vagy a csökkentett munkaidőre vonatkozó fejlesztési időre szóló megállapodást írásban megkötni a munkavállalóval, ugyanis azok a támogatásra szóló határozathozatal napján a kérelemben foglaltak szerint a törvény erejénél fogva módosulnak. Kivéve, ha a kérelem benyújtását megelőzően már módosították a munkaszerződést.

A támogatási iránti kérelmet a munkavállaló foglalkoztatási helye szerinti illetékes kormányhivatalnál kell előterjeszteni.

Ha a kérelem elutasításra került, a munkaadó ugyanazon munkavállalóra tekintettel legfeljebb egy alkalommal nyújthat be ismételt kérelmet.

A támogatás időtartama és a létszámtartási kötelezettségre vonatkozó idő lejártát követő egy hónap elteltével kizárólag a korábban nem támogatott munkavállalókra vonatkozóan nyújtható be újabb kérelem.

A támogatás időtartama és mértéke

A támogatás maximális időtartama 3 hónap, amely a kérelem benyújtását követő időszakra, havi intervallumban állapítható meg.

A támogatás mértéke a munkavállaló alapbérének 15%-os személyi jövedelemadóval, valamint 18,5%-os járulékokkal csökkentett összegének a kieső munkaidőre járó arányos részének a 70%-a. A támogatás havi összegének meghatározásához figyelembe vehető adóval és járulékokkal csökkentett alapbér összege nem haladhatja meg az az adókkal és járulékokkal csökkentett érvényes minimálbér kétszeresét, azaz 214.130 Ft-ot.

A nyújtott támogatás a munkavállaló részére utólag és havonta kerül folyósításra, amely adó- és járulékmentes.

Ha a munkavállaló fizetés nélküli szabadságon van, úgy annak időtartamára a támogatás nem folyósítható.

A munkavállaló március 11-én, vagyis a járványügyi veszélyhelyzet elrendelésének napján irányadó távolléti díjának nettó összegét kell tehát alapul venni a támogatás értéken megállapításakor. Ezt kell csökkenteni a támogatás összegével, majd a fennmaradó értéket kell a munkaadónak kiegészítenie úgy, hogy a munkavállaló által összesen kézhez kapott nettó jövedelem ne legyen kevesebb, mint a március 11-i irányadó távolléti díj nettó összege volt.

Visszafizetési kötelezettség

A támogatást a foglalkoztatott köteles visszafizetni, ha a részére a jogszabályban meghatározott, a munkavállalóra vonatkozó feltételek hiányában nem lett volna megállapítható a juttatás.

A munkaadó szintén a pénzbeli támogatás összegét köteles visszautalni, ha az a munkáltatóra vonatkozó szabályok nem megfelelése okán nem lett volna megállapítható a támogatás.

Mentesül a munkáltató a befizetési kötelezettség alól, amennyiben igazolja, hogy a munkaviszony a munkaadó jogutód nélküli megszűnése, vagy a munkavállaló felmondása következtében szűnt meg.

Amennyiben érdekli a Kormány Gazdasági Akciótervének részeként meghirdetett Csökkentett munkaidős foglalkoztatás támogatása, tekintse meg ajánlatunkat, majd vegye fel velünk a kapcsolatot a hyper@hypercortex.hu e-mail címen!

Kollégáink segítenek a támogatási kérelem benyújtásában!

Csökkentett munkaidő: a veszélyhelyzet kihirdetését követően módosításra kerülő munkaszerződés szerint háromhavi átlagban legalább a módosítás előtti munkaszerződés szerinti munkaidő 25 százalékát elérő, de a 85 százalékát meg nem haladó részmunkaidő, amely legalább napi 2 óra, legfeljebb napi 6,8 óra munkaidőnek megfelelő tartalmú.

Tehát amennyiben valaki a koronavírus járványt megelőzően heti 40 órás munkaviszony keretében került alkalmazásra, úgy a munkaideje legfeljebb 10 órásra csökkenthető, de nem haladhatja meg a heti 34 (40 óra * 85%) órát.

Egyéni fejlesztési idő: a munkavállaló a támogatás időtartama vagy az azt követő 2 évben mentesül a munkavégzési kötelezettség alól a csökkentett munkaidő miatti kieső munkaidő 30%-nak megfelelő mértékben, a munkaköréhez vagy a munkavállaló tevékenységéhez kapcsolódó fejlődés érdekében. Ide tartoznak a képzések, továbbképzések, oktatások.

Ha például a munkavállaló munkaideje heti 40 óráról 30-ra csökkent, úgy a kieső idő 10 óra, így az egyéni fejlesztési idő ennek 30 %-a, azaz 10 óra * 30% = 3 óra

Létszámtartási kötelezettség:  a munkáltató a kérelem benyújtásának napján meglévő statisztikai állományi létszámát a támogatás időtartama alatt nem csökkentheti, illetve azt a támogatás lejártát követő egy hónapig is köteles fenntartani.

Ha a munkáltató több telephellyel rendelkezik, a létszámtartási kötelezettsége szempontjából valamennyi telephelyét együttesen kell figyelembe venni.